Wat is Ruchika

De filosofie van Ruchika

Ontstaan van Ruchika India

Missie

Schooltjes

Projecten

Memorandum of understanding

Wat is Ruchika?

Ruchika is een Indische NGO die via projecten en schooltjes in de sloppenwijken van de Indische stad Bhubaneshwar ongeveer 8000 slumkinderen bereikt.

De filosofie van Ruchika

In de filosofie van Ruchika staat het kind centraal en werken we samen met de mensen in de slums in Community Based Development enCommunity Based Rehabilitation: de mensen én de kinderen zijn voortdurend betrokken bij bedenken, opstarten, evalueren én bijsturen van initiatieven die de leefomstandigheden in de slums kunnen verbeteren. Dit uit zich onder andere in de projecten rond Inclusive Education en bvb. de speeltuin. Community Based Development en Rehabilitation wordt dus gerealiseerd dankzij de gezamenlijke inspanningen van mensen met een handicap zelf én hun families én de slumgemeenschap én de dienstverlener, ondermeer op het gebied van gezondheid, onderwijs, beroepsopleiding en sociale ondersteuning in het algemeen.

Ontstaan van Ruchika India

Ontstaan vanuit de “Ruchika High School” in 1985, is “The Ruchika Social Service Organisation” in Bhubaneswar uitgegroeid tot een omvangrijke sociale organisatie. 

De eerste activiteiten van The Ruchika Social Service Organisation werden georganiseerd in de omgeving van spoorwegstations, omdat dit een plaats is, naast tempels en busstations, waar de meeste kinderen zich spontaan verzamelen. 

In 1985 werd er gestart met 11 kinderen. Vandaag is de organisatie in contact met meer dan 5000 kinderen, die onderwijs en opvoeding krijgen. Daarnaast besteedt de stichting ook aandacht aan diverse samenlevings- en ontwikkelingsproblemen, waardoor ze een ruime groep van 50.000 buurtbewoners kan bereiken.

"Straatkinderen” in de ruime zin van het woord zijn overwegend kinderen die met het hele gezin op straat wonen. Kinderen die dus wel ouders hebben, maar ze nauwelijks zien, en dus moeten ze zelf voor hun onderhoud zorgen. Maar ook kinderen die wel een (t)huis hebben, maar daar alleen komen om te slapen en dan weer weggejaagd worden. En een derde groep¨kinderen die er helemaal alleen voor staan: geen ouders of familie om op terug te vallen.
In elke stad zijn er hele wijken (slums) waar de kinderen wel (ongeveer) allemaal in een gezin en een “huis” wonen, maar waar de enige of beide ouders gaan werken of bedelen overdag, en de oudste kinderen het huishouden moeten runnen en op de kleintjes moeten passen. Deze kinderen geraken nooit in een gewone school.
In tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht, is het aantal wezen onder de straatkinderen vrij beperkt (minder dan 20%). Het grootste deel van de straatkinderen leeft met de hele familie op straat, of heeft ergens in een dorp nog familie (die ze proberen te onderhouden).
Het probleem wordt dikwijls onderschat (cfr de studies van UNICEF) als men enkel de kinderen die geen ouders of thuis meer hebben als ‘straatkinderen’ beschouwd.
Bodhi-Project stelt dat elk kind dat meer dan 12 uur per dag (meestal 15-18u) op straat doorbrengt en eventueel 's avonds wel naar huis gaat, maar geen interactie heeft met de ouders, een straatkind is.  Bij de meeste kinderen is het contact beperkt tot gaan slapen of terug weggestuurd worden om in eigen onderhoud te voorzien. Het enige contact met volwassenen is dan het contact met de politie, afpersers, bendes, enz.
Ook het verband tussen straatkinderen en kastesysteem is minder groot dan verwacht, en eerder indirect: de voornaamste reden is armoede. De grote meerderheid van de straatkinderen behoren tot de lagere groepen uit de 4e caste, slechts een minderheid zijn dalits of kastelozen.

 

#Back to top


De missie van Ruchika

Ruchika Social Service Organisation (RSSO) streeft naar een samenleving die vrij is van verlaten en verstoten kinderen, van kinderarbeid, kinderuitbuiting en kindermisbruik.

Ze stelt een maatschappij voorop waarin elk kind de nodige overlevingskansen krijgt, de nodige bescherming geniet en zich kan ontwikkelen in een aangename en vriendelijke sfeer. Een samenleving waarin elk kind kan genieten van naar school te gaan in een vrije en creatieve atmosfeer, waar ieder kind aangepast les krijgt en leert hoe waardig en betekenisvol leven kan zijn.

 

De 7 streefdoelen van Ruchika

• Een maximum aantal kinderen kwaliteitsvol en creatief onderwijs aanbieden, door het lesgeven te verplaatsen naar hun ontmoetingsplaatsen, de treinstations.

• Kinderarbeid progressief verdringen door opleiding in Non-Formal-Education 

• Beroepsopleiding in een productiecentrum voorzien voor kinderen boven de 14 jaar 

• Straatkinderen voorzien van basiszorg: onderdak, medische zorg, opvoeding,opleiding, begeleiding, rehabilitatie, …

• Ondersteuning en hulp bij natuurrampen. 

• Strijden tegen kinderarbeid en tegen sociale misstanden die kinderen benadelen. 

• IJveren om bekendheid te geven aan het bestaan van kinderrechten.

 

#Back to top

Winnaar World’s Children’s Prize for the Rights of the Child in 2007

The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child (WCPRC) werd opgericht in Zweden door Children’s World, en is een nationaal millenniumproject van de Zweedse regering. WCPRC heeft zijn wortels in het “Children’s World” project, een wereldwijd communicatieproject voor kinderen, opgericht in 1979, het UN - Year of the Child.

Elk jaar worden twee prijzen uitgereikt aan organisaties of personen die uitzonderlijke inspanningen leveren voor de rechten van het kind, zoals neergeschreven in de “UN Convention on the Rights of the Child”.Een van de laureaten voor de prijs wordt geselecteerd door wereldwijde stemming: over heel de wereld stemmen kinderen van 12.000 scholen, uit 80 landen voor de nominatie voor deze prijs. Zo werd in 2005 door 2.4 miljoen kinderen op Nelson Mandela en Graça Machel gestemd. De andere prijs wordt uitgereikt door een internationale jury, bestaande uit kinderen die gediscrimineerd werden, kindsoldaat waren, straatkinderen, slaaf of vluchteling.

De prijs wordt uitgereikt door Koningin Silvia van Zweden, en staat onder het hoge patronaat van de  eerste minister van Zweden, Nelson Mandela, Olara Otunnu, voormalig Onder-Secreataris Generaal UN, Xanana Gusmão, politicus uit Oost Timor, Carol Bellamy, voormalig director Unicef, en Joseph Stiglitz, Nobelprijs winnaar Economie. Samen met Cynthia Maung, Birma en Betty Makoni, Zimbabwe werd Inderjit Khurana, India met het straatkinderenproject Ruchika door WCPRC verkozen.

Inderjit Khurana en Cynthia Maung uit Burma ontvingen op 16 april 2007 beiden “The World’s Children’s Honorary Award”, Betty Makoni uit Zimbabwe ontving “The World's Children's Prize & The Global Friends' Award. Deze prijzen betekenen een grote erkenning én een belangrijke steun voor het werk van deze drie dames.

“The World’s Children’s Honorary Award” is niet alleen een eretitel, maar betekende ook 25.000 euro prijsgeld, hetgeen Ruchika toeliet een bredere planning te maken én uit te voeren.Op deze bladzijde kan je de doelstellingen en betekenis van WCPRC (engels) lezen, en je kan ook terecht op de website van Childrensworld.

#Back to top

Schooltjes

 

Schoolsponsoring voor slumkinderen

In de slumschooltjes krijgen de kinderen een eerste onderricht, met als doel zoveel mogelijk kinderen klaar maken voor het reguliere onderwijs. Indien het reguliere onderwijs voor de ouders niet betaalbaar blijkt, worden gemotiveerde kinderen gesponsord door Ruchika, zodat intelligente kinderen van de slums toch kunnen deelnemen aan de lessen in de "gewone" scholen. Naast het schoolgeld wordt ook voorzien in de nodige uniformen, schooltassen, tekstboeken en oefenboeken. Ook zorgt Ruchika voor hulp bij huiswerk en bijlessen indien nodig.

Elk jaar slaagt Ruchika er in om kinderen zo toch naar het reguliere onderwijs te oriënteren. Vorig jaar werden 69 meisjes gesponsord zodat ze toch het normale onderwijs konden volgen.

 

Bijlessen (Remedial teaching)

Sinds 2010 is de wet "Right to Education" van toepassing, waardoor de overheid moet zorgen dat elk kind naar school kan gaan. Onder die wet kan alleen de overheid schooltjes hebben. Gezien de moeilijke situatie van slumkinderen en de werkmethode van Ruchika, is er een overeenkomst geweest tussen overheid en Ruchika dat de overheid onze schooltjes kan gebruiken, en dat onze leerkrachten assisteren in het onderwijs.

Dit was een moeilijke evenwichtsoefening die na 2 jaar is gestopt. In de Governementele scholen zijn de leerkrachten erg streng, en is de stok schijnbaar een onmisbaar instrument ...Ook is er geen plaats voor spelend leren, een techniek van Ruchika. En om slumkinderen huiswerk op te dragen is helemaal niet doenbaar, in hun kleine huisjes leeft iedereen samen, en de ouders hebben geen leertraditie. Dus was er veel drop-out van slumkinderen.

Om dit te ondervangen is Ruchika een eigen bijlesprogramma opgestart, waarbij de kinderen voor en na de les in de Ruchikaschooltjes hun lessen worden overlopen en moeilijke items worden aangepakt. Waar in de overheidsklassen niet ieder kind individueel wordt gevolgd, is dat in onze bijlessen wel zo, en leren de kinderen eerst in kleine groepjes, en daarna twee aan twee. Met succes, want een grote studie over 2000 slumkinderen van Ruchika in vergelijking met 2000 kinderen uit de overheidsscholen zonder bijlessen geeft een schitterend resultaat voor de Ruchika kinderen: zij halen op de nationale test 74% tegen 49% voor de controlegroep! En dank zij het Ruchikawerk zetelen er nu in elke beheerraad van de Overheidsscholen minstens twee ouders uit de slum!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Slumschooltjes

Ruchika beheert een honderdtal schooltjes die werken met kinderen uit de slums, van 6 tot 14 jaar. De centra zijn gelegen in de slums, of in de nabijheid ervan. Voor een schooltje wordt opgestart, zijn er meerdere samenkomsten - "buurtwerk" - met de slumbewoners, want zij moeten instaan voor de bouw en het onderhoud van de slumschool. Door die verantwoordelijkheid bij de slumbewoners zelf te leggen is Ruchika zeker van de motivatie en betrokkenheid van de slumgemeenschap. Het onderwijs is gefocust op het kind en draait voornamelijk rond de dagelijkse activiteiten. Spelenderwijs worden begrippen bijgebracht. Zelf ontworpen materiaal, en objecten uit de onmiddellijke omgeving worden intensief gebruikt: bomen, bladeren, fruit, zand, water, steen, zaden, hout, ijzer, enz… Er worden inspanningen geleverd om de school te ervaren als een aangename plaats om te verblijven en te leren. Zoals bij de platformschooltjes, wordt ook hier voorzien in het verstrekken van maaltijden, medicatie en medische zorg. Ook wordt er aandacht besteed aan raadgevingen ivm drugsmisbruik, prostitutie, enz... Verder wordt er in dezelfde schooltjes 's namiddags en 's avonds bijles gegeven voor slumkinderen die inmiddels in het gewone onderwijs zitten. Vorig schooljaar kregen zo 700 kinderen bijles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepsopleiding

Ruchika organiseert beroepsopleiding voor straatkinderen en kinderen uit de slums, vanaf 14 jaar, die reeds in contact staan met de organisatie. In dit centrum kunnen straatkinderen en kinderen uit de slums die reeds eerder contact hadden met de stichting, (slumschooltjes) een opleiding volgen in snit en naad, keuken of hotelbediening.

 

Crèches en balwadi’s

In 6 crèches en 25 balwadi's (kleuterklasjes), gelokaliseerd in verschillende slums van Bhubaneswar, worden kinderen van 6 maand tot 6 jaar, van werkende moeders, van zieke of zwangere moeders uit de slums opgevangen. De kinderen krijgen voeding, gezondheidszorg, vaccinatie en pre-schoolopvoeding. Jaarlijks slaagt Ruchika erin om zo honderden kleuters voor te bereiden op het eerste klasje van het reguliere onderwijs, én hun ouders te overtuigen om hun kinderen naar de reguliere school te laten gaan. Vorig jaar werden 1217 kleuters opgevangen in een Balwadi kleuterklas. 153 baby's en peuters vonden een plaats in één van de 6 crèches.

Kinderen die niet naar school kunnen gaan, omdat ze voor hun broertjes en zusjes moeten zorgen, kunnen dank zij deze crèches en balwadi's toch les volgen in de slumschooltjes en later in het gewone onderwijs.

#Back to top

Projecten

 

Integratie van gehandicapte kinderen

Dit is het project binnen Ruchika dat wij vooral ondersteunen. Omwille van de omvang en impact van dit deelproject, hebben wij en Ruchika Social Service Organisation in een "Memorandum of Understanding" onze samenwerking vastgelegd.

Wat houdt het project in?

Ruchika heeft met de opvoedingsprogramma’s en schooltjes een belangrijk opbouwwerk geleverd in de verschillende slumgemeenschappen van Bhubaneswar en omliggende dorpen. Tot 2004 ontbraken vormingsmogelijkheden voor gehandicapte kinderen. Na een onderzoeksperiode werd een proefprogramma uitgewerkt, specifiek voor gehandicapte kinderen uit de slums, en hun ouders. Doelstelling is een educatief programma op te starten met het gehandicapte slumkind en zijn rehabilitatie als centraal punt. Aandachtspunten zijn dus vooral de medische zorg, het opvoedkundig proces en de sociale rehabilitatie van deze kinderen.

Om dit waar te kunnen maken moeten er vele stappen genomen worden:

 • Bezoeken van de slums, met de vraag naar gehandicapte kinderen
 • Vormingswerk in de slums, rond het begrip "handicap", omdat in deze gemeenschappen een handicap nog steeds een afspiegeling is van een vorig - slecht - leven
 • Vormingswerk rond ontstaan en preventie van handicaps, en mogelijke behandelingen
 • Vormingswerk met de ouders, om het gehandicapte kind als een kind te zien, met rechten én mogelijkheden
 • Medische en paramedische ondersteuning van de ouders
 • Aanleren van home-training en kinesitherapeutische technieken, specifiek voor het individuele kind, om verwikkelingen en verdere misvormingen te voorkomen
 • Administratieve hulp en ondersteuning van de ouders bij de aanvraag van tegemoetkomingen bij prothesen en medische ingrepen
 • Gemeenschap, ouders én kind overtuigen van het belang van onderwijs
 • Kinderen voorbereiden tot deelname aan de Ruchikaschooltjes
 • Leerkrachten in de Ruchikaschooltjes overtuigen en bijscholen
 • Leerkrachten in het reguliere onderwijs overtuigen en bijscholen

En zo zijn er nog vele etappes die moeten genomen worden ...

 

 

Project van water en hygiëne

Kinderen proberen wat geld te verdienen met verzamelen van papier, plastic, ijzer of wat ze ook maar in het straatvuil of in de afvalhopen vinden. In de slums zijn er geen toiletten, geen vuilbakken, geen waterleiding, waardoor hygiëne een groot probleem is. Handen wassen is er meestal niet bij ... en ziek-worden is dikwijls een onvermijdbaar gevolg! Ruchika is in 2005 gestart met het aanbrengen van goten en regenpijpen aan de daken van 60 schooltjes. Zo wordt regenwater verzameld, dat dan gebruikt wordt voor een sanitair blok en "kindvriendelijke toiletten". In de slums zijn slumkinderen en volwassenen gewoon van elke morgen op een rijtje naast elkaar hun behoeftes te doen, ergens in het veld, ...

Deze "kindvriendelijke toiletten" zijn toiletten voor de schoolkinderen, waarbij er tussen twee toiletten een muurtje staat, zodat elk kind afzonderlijk op een toilet zit, én toch kan praten met het kind op het andere toilet. Dit is een ontwerp van de kinderen zelf. De voorbeeldfunctie van dit sanitair blok voor de slumgemeenschappen wordt nog versterkt door de muurtekeningen en teksten die laten zien hoe regenwater kan gebruikt worden voor hygiëne bij eten, spelen en werken. Met hun educatieve programma's leert Ruchika de slumbewoners het belang van een goede lichaamshygiëne, en bekommernis voor een zuivere omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speeltuin

De speeltuin is een mooi voorbeeld van hoe Community Based Development en Community Based Rehabilitation door Ruchika wordt toegepast.

Voor de kinderen met een fysieke handicap hebben we voor ieder kind een aangepast en individueel schema met spierversterkende oefeningen uitgewerkt. Zij zullen, samen met hun ouders, oefeningen moeten doen, aangepast aan hun handicap, en aan hun specifieke aandoening in hun specifieke context. Ondervinding heeft ons geleerd dat kinderen - en ouders - dit soort opdrachten slechts korte tijd volhouden. Met die kine-oefeningen in een speels kader te steken, te vertalen als een spel, is het niet langer een kine-opdracht, maar wordt het een spel, en dus plezant om te doen, én worden de oefeningen langer volgehouden. Een kind dat spiertrainingen voor voet en been moet doen, kan de spierkracht ook opvoeren door elke dag op een schommelpaard te oefenen, of zich af te stoten in een schommel. Als dat kind, samen met andere gehandicapte kinderen elke dag in de speeltuin gaat schommelen, waar ook andere gehandicapte kinderen hun spel-oefeningen doen, dan groeit er een groepje. Wanneer ook de niet-gehandicapte kinderen van de slumschooltjes in die speeltuin kunnen meedoen, groeit het groepje. En dan zien de “gezonde” kinderen dat het speeltuig in feite dient voor de spieroefeningen van hun gehandicapte vriendjes. Op zijn beurt kan dit aanleiding zijn voor de leerkrachten, om over de handicap en de oefeningen te praten.

Maar ook: de kinderen met een handicap worden naar de speeltuin gebracht door hun vader of moeder, die daar andere mensen met gehandicapte kinderen zullen ontmoeten. Ook ouders van niet-gehandicapte kinderen zullen er met hun kroost zijn, om te spelen. Ook dat stimuleert het groepsgevoel. En zo zien we stap voor stap de speeltuin groeien als een ontmoetingsplaats van mensen, waarbij Ruchika de procesbegeleiding bewaakt, met inclusief onderwijs als aandachtspunt.

Bij het uitwerken van dit achterliggend idee van de speeltuin, hebben we een weloverwogen vormingsplan uitgewerkt in 5 stappen.

1. Een overleg met de slumverantwoordelijken is nodig, deels om te overleggen rond de doelstellingen van Ruchika , maar ook om in een diplomatisch gesprek de rechten van het kind, en de verantwoordelijkheid van de gemeenschap voor de kinderen te bespreken. En om inclusief onderwijs op de voorgrond te plaatsen, als belangrijke factor in het plannen van de speeltuin.

2. Een overleg met de kinderen, want het wordt hun speeltuin, en misschien hebben ze wensen en voorstellen die wij over het hoofd hebben gezien. En we moeten benadrukken dat het opzet van de speeltuin komt vanuit inclusief onderwijs: rehabilitatie van het gehandicapte kind, dat via spel intensievere spieroefeningen zal kunnen doen, en speelkameraadjes zal ontmoeten.

3. Een overleg met de ouders, want het gaat om hun kinderen. Zij zullen toezicht kunnen houden op de speeltuigen, op de veiligheid bij het spelen, op het samenspel, op netheid van tuig en terrein.

4. Een overleg met de aangrenzende buren, want zij leven het dichtst tegen de speeltuin.

5. Planning met de slum: constructie van de speeltuin en de speeltuigen. De mensen van de slum monteren zelf alle speeltuigen met lokale materialen. Ruchika overlegt met hen rond de ontwerpen, de constructie en de veiligheid van de tuigen.
 

Gedurende 2 jaren werden de gesprekken gevoerd, overleg gepleegd, en het terrein bepaald samen met de mensen van de slum. Een eerste aanzet werd al gegeven, en in september 2012 werd de speeltuin verder afgewerkt. De slumgemeenschap heeft 7 vrouwen aangeduid als verantwoordelijke voor het onderhoud en beheer van hun speeltuin. Na dit eerste experiment zoeken we uitbreiding naar de andere slums.

 

 

Shelter

De shelter, Ruchika Shraddha Bhawan, is een tehuis voor jongens en een tehuis voor meisjes en vrouwen. Deze twee "shelters" zijn er speciaal voor hen die nergens terecht kunnen.

Tot 2012 terug was de Shelter van Ruchika een gesloten opvangtehuis waar kinderen langdurig konden verblijven. Dit is nu veranderd onder de nieuwe wetgeving kinderbescherming. Onze Shelter is nu een acute opvang en kortverblijf voor kinderen. Na een korte observatieperiode, waarin naar een oplossing wordt gezocht, worden ze georiënteerd naar een geschikte opvangplaats voor langdurend verblijf. Dat heeft tot gevolg dat de kinderen van onze shelter moesten verhuizen naar een goede plaats, zoals PUSS, een instelling voor kinderen onder gerechtelijke bescherming.

De kinderen en vrouwen kunnen in onze shelter wonen, krijgen voeding, kleren, bed en bad. Al de diensten en projecten van Ruchika kunnen ze gebruiken, van schoolmogelijkheden tot beroepsopleidingen, van wettelijke adviezen tot medische hulp. Indien mogelijk worden familiebanden opgezocht en contacten gelegd. Ook bemiddeling bij moeilijkheden behoort tot de mogelijkheden die Ruchika op vraag kan aanbieden.

In de shelter kunnen alleenstaande moeders, verstoten vrouwen en kinderen leren hoe een gezin leeft, worden ze opgevangen, gekoesterd en leren ze sociale vaardigheden. Ze leren taakverdeling, opvang van elkaar, samenwerken, plezier maken, spelen, verantwoordelijkheid dragen. Ze worden begeleid in studeren, in aanleren van een beroep, en er wordt samen met hen gezocht naar een goede oplossing voor hun toekomst. Vrouwen leren zelfstandigheid, zodat ze hun leven kunnen heroriënteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheidsprogramma

De meest voorkomende pathologie bij de kinderen, die in onhygiënische en onveilige omstandigheden moeten leven, zijn scabiës, gastro-intestinale problemen, ondervoeding en malaria. Tuberculose en lepra komen veel voor, maar ook SOA en Aids zijn niet zeldzaam. Gezondheidszorg is dan ook een essentieel onderdeel van de inspanningen die Ruchika doet in verband met het welzijn van de straatkinderen.

Ruchika verzorgt in afspraak met enkele lokale artsen een wekelijks medisch bezoek aan al de straatcentra en aan het ASRA-centrum (shelters). De zieke kinderen worden onderzocht, en behandeld, medicatie is gratis, indien de ouders niet kunnen betalen ... Meermaals per jaar gaan dokter Herman Kuppers, Valentin Schroyen en enkele studenten werken in de slums van Ruchika, waarb ij er vooral aandacht gaat naar de kinderen.

Ruchika heeft een kleine apotheek voor courante medische problemen. Voor dringende zaken beschikken ze over een geëquipeerde ziekenwagen, die de zieke snel naar het hospitaal kan vervoeren.

Ruchika voorziet ook in een voedingsprogramma, waarbij elke middag voor elk kind in de perronklasjes en slumschooltjes een maaltijd wordt voorzien. Het healthcare project kampt echter met financiële problemen, waardoor de verleende hulp op een basaal en elementair niveau blijft stagneren. Indien mogelijk wordt daarom een kost aangerekend van 3 roepie voor het opstarten van de medische fiche, 1 roepie voor een medisch consult en medicatie bij kinderen onder de 14 jaar. Voor oudere kinderen wordt 5 Rs aangerekend. Medische zorg in de schooltjes, met vaccinatieprogramma blijft gratis.

In de schooltjes van Ruchika wordt telkens opnieuw met spelletjes, poppenkast, toneeltjes en andere educatieve middelen, aandacht gegeven aan hygiëne en preventie van ziektes.Een voorbeeld is "Handen wassen ...!"

Via deze link kan u teksten over health care en de voedingsproblematiek lezen.

 

Poppenkast speelt hoe je de handen moet wassen

Vandaag gaat de poppenkast over het belang van je handen te wassen bij toiletbezoek, maar ook voor het koken en eten. Als je niet wil eindigen zoals de poppenkastpop die braakt, diarree hee ft en naar het hospitaal moet, is het nodig dat je je handen regelmatig wast... De kinderenlachen, maar ze verstaan dat het toch heel belangrijk is. Ze weten dat mensen kunnen sterven van darmproblemen, en dat vuile handen ideaal zijn om problemen te krijgen ...

 


 Childline & Helpline

Op vraag van de Provinciale overheid van Orissa heeft Ruchika een provinciaal telefonisch hulpcentrum uitgebouwd, dat 24 op 24 uur bereikbaar is op een gratis nummer. Childline is de crisistelefoon voor kinderen in nood, Helpline is de crisistelefoon voor vrouwen in nood.  

Beide crisistelefoondiensten organiseren uiterst snel medische hulp, onderdak, schuiladres, voeding, en support indien nodig. Zodra de eerste acute nood is verholpen, worden de slachtoffers ondergebracht in een gezin. Afhankelijk van de problematiek voorziet Ruchika in raadgeving door gespecialiseerde diensten en de noodzakelijke wettelijke assistentie. Ruchika kan beroep doen op de expertise van verschillende instellingen, van Rood Kruis, weeshuizen, ziekenhuizen, tot advocaten, medici, politiediensten.

In 2013 werden er 1563 kinderen geholpen na oproepen via Childline, 884 van hen kregen begeleiding, 168 werden tijdelijk opgevangen, 84 kregen hulp voor medische en psychische problemen en 189 kinderen werden gered uit een gevaarlijke situatie, 54 verdwenen kinderen werden teruggevonden. Een document van Ruchika over de Beggar Children Survey vind je via deze link. Helpline registreerde in 2013 229 oproepen, waarvan 150 vrouwen naar een schuiladres werden gebracht. Andere vrouwen kregen begeleiding, medische en juridische hulp.

Sinds 2004 is er samenwerking met de provinciale overheid, en werd de dienst ingehuldigd door de toenmalige Minister President van Orissa. Op 1 augustus 2012 werd een tweede fase opgestart, met uitgebreide steun van de overheid, het Rode kruis van India, Politiediensten, Provinciale Gezondheidsdiensten en vele Indische NGO’s. Helpline en Childline zijn een belangrijk onderdeel in de Community Based Programs van Ruchika.

Via deze link kan je het officiële document van de inhuldiging van de tweede fase van helpline vinden.

 

 

 Sensibiliseringsprogramma

Ruchika heeft verschillende sensibiliseringsprogramma's ontworpen voor gebruik in de slumschooltjes, maar ook voor openbare besturen, officiële instanties, politie, onderwijs, slumgemeenschappen en de doorsnee bewoner van Orissa zijn er programma's uitgewerkt.

Met deze programma's probeert Ruchika het probleem van straatkinderen - slumkinderen, het armoedeprobleem, kinderrechten, kinderarbeid en misbruik van kinderen in de aandacht te brengen. Slumkinderen en straatkinderen worden geconfronteerd met prostitutie en seksueel misbruik, en zijn een gemakkelijk slachtoffer van bendes en drughandelaars.

In de slums bezoeken de leraars van de slumschooltjes elke dag de gemeenschap die leeft in de slum. En in de slums rond het station en de perronklasjes wordt met iedereen contact genomen, van reizigers en stationbedienden tot de lokale politie. De hele gemeenschap, van slumbewoners tot politie wordt gemobiliseerd in de strijd tegen kinderarbeid en kindermisbruik én schoolgaan wordt gestimuleerd.

 

 

Aidsproject

Slumkinderen en straatkinderen worden geconfronteerd met prostitutie en seksueel misbruik, en zijn een gemakkelijk slachtoffer. Ook in de Indische samenleving is er een explosieve toename van seksueel overdraagbare ziektes. 

De provinciale overheid van Orissa heeft Ruchika uitgekozen om, met hun expertise in onderwijs en opbouwwerk in slumgemeenschappen, educatieve en preventieve programma's uit te werken voor scholen en gemeenschappen. Met de steun van de overheid organiseert Ruchika provinciale sensibilisatieprojecten, educatieve projecten, straattheater, poppenspelen, manifestaties, ... Daarnaast is er een medisch consultatiebureau waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor onderzoek en behandeling.

In hun eigen schoolprojecten heeft Ruchika sinds het ontstaan in 1985 altijd aandacht besteed aan deze problematiek, waarin de slumkinderen zo gemakkelijk verzeilen...


#Back to top

Memorandum of understanding

 

 

Bhubaneswar, March 15, 2004

 

We, the Ruchika Social Service Organisation and ‘vzw Ruchika-Thomas for India’, agree in partnering in a project for inclusive education in the alternative schools. We will carry out following activities in order to help visual, hearing and physical impaired children in the slums of Bhubaneswar to integrate into the mainstream society:

 

• build awareness amongst the slum-population;

• motivate children (and their parents) to go to school;

• give families of handicapped children administrative help;

• guide children in need of prosthesis/orthosis;

• train Ruchika Social Service Organisation teachers;

• awareness-building amongst teachers in mainstream schools.

 

This program will be integrated in Ruchika’s existing context, meaning that no separate project will be started. Ruchika Social Service Organisation will be able to sustain this program with the yearly funding given by ‘vzw Ruchika-Thomas for India’ and agrees to put potential surplus in a separate corpus for this program. Progress will happen at a slow pace-7 children to begin with and as the program grows, certain changes will be necessitated. These will be instituted in consultation with ‘vzw Ruchika-Thomas for India’.

 

Reports to the fund

Reports will be send to 'vzw Ruchika-Thomas For India' twice each year. One mid-term report after six months and a final report by the end of the project-year. These reports will include detailed information about expenditure. In addition to this, both parties will try to realize one direct contact each year, in Bhubaneswar or in Belgium, to discuss the evolution and the future of this initiative.

Ruchika Social Service Organisation will provide general information about the organisation and, if possible, visual materials in order to enable 'vzw Ruchika- Thomas for India' to inform and sensitize (possible) funders. Information about important strategic decisions, that will determine the future of the organisation, will be given to the Belgian funders.

 

Prohibited activities

The Ruchika Social Service Organisation does not knowingly conduct or support violent or terrorist activities nor transact business with persons or organisations that do so. They will not use any part of the grant funds, directly or indirectly, to (a) support or oppose candidates for public office, (b) cause any improper benefit to any private person or organisation, (c) induce or encourage any violation of law, or (d) conduct or support any activity not specifically authorized in this agreement.

I confirm that I have read and understood this memorandum of understanding and that I am authorized to sign this letter of agreement,

 

Ruchika Social Service Organisation vzw Ruchika-Thomas for India

 

                                                                 Represented by:                                                                                                 Represented by:

                                                                 Mrs. Inderjit Khurana                                                                                        Dr. Herman Kuppers


#Back to top